CÁC KHÁI NIỆM TRONG KÝ QUỸ – GIAO DỊCH VÀ CÁCH TÍNH TOÁN

 • Lot: Đơn vị giao dịch nhỏ nhất. Mỗi loại hàng hóa có giá trị ứng với 1 lot khác nhau. (xem trong bảng đặc tả hợp đồng ở phần trước)

Ví dụ: 

  • 1 lot Đậu tương CBOT = 5000 giạ đậu tương
  • 1 lot Bạc COMEX = 5000 troy ounce bạc
  • 1 lot Đường ICE US = 112,000 pound Đường
 • Bước giá tối thiểu: Chênh lệch nhỏ nhất giữa hai mức giá
 • Đơn vị yết giá: Theo quy ước từng loại hàng hóa của Sở liên thông (cent/bushel, cent/kg, JPY/kg)
 • Giá trị (tiền) vị thế 1 lot biến đổi ứng với mỗi bước giá tối thiểu

= Độ lớn hợp đồng x Đơn vị yết giá x Bước giá tối thiểu

 

Ví dụ: Giá trị ứng với 1 bước giá tối thiểu của đậu tương là

= Độ lớn hợp đồng x Đơn vị yết giá x Bước giá tối thiểu

= 5000 x 0.01 x 0.25

= 12.5 USD

⇒ Vậy giá đậu tương cứ thay đổi mỗi bước giá 0.25 thì vị thế 1 lot sẽ thay đổi 12.5 USD

ký quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh

#image_919919650 {
width: 100%;
}

#section_169652612 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
}

Theo cách tính trên ta áp dụng cho các loại hàng hóa được giao dịch phổ biến ở MXV như sau

 

HÀNG HÓA

BƯỚC GIÁ 

TỐI THIỂU

GIÁ TRỊ 

TƯƠNG ỨNG (USD)

Đậu tương

0.25

12.5

Dầu đậu tương

0.01

6

Khô đậu tương

0.1

10

Lúa mỳ

0.25

12.5

Ngô

0.25

12.5

Đường

0.01

11.2

Cacao

1

10

Cà phê Robusta

1

10

Cà phê Arabica

0.05

18.75

Đồng

0.0005

12.5

Bạc

0.005

25

Bạch kim

0.1

5

Dầu WTI

0.01

10

 • Lãi/lỗ = Chênh lệch giá mở-đóng vị thế / Bước giá tối thiểu x Giá trị ứng với mỗi bước giá tối thiểu

 

Ví dụ: Mở vị thế mua đậu tương tháng 09/2020 ở giá 917

Đóng vị thế trên ở giá 920.5

⇒ Lãi = Chênh lệch giá mở-đóng vị thế / Bước giá tối thiểu x giá trị ứng với mỗi bước giá tối thiểu

= (920.5 – 917) / 0.25 x 12.5

= 175

⇒ Vậy giao dịch trên có lợi nhuận 175 USD

 

 • Lãi/lỗ dự kiến: lãi/lỗ của các vị thế còn đang mở, chưa đóng, giả sử đóng vị thế tại thời điểm hiện tại (là con số còn thay đổi theo giá thị trường)

Ví dụ: Trong bảng dưới là bảng trạng thái mở, thể hiện các vị thế còn đang mở, chưa tất toán (chưa đóng vị thế) của một tài khoản. Ta sẽ xem được lãi/lỗ dự kiến của từng vị thế và của tổng tài khoản. Lãi/lỗ này được tính ở mức giá hiện tại là 92.90

tỷ lệ ký quỹ hàng hóa

#image_2134706261 {
width: 100%;
}

 • Lãi/lỗ thực tế: lãi/lỗ của các vị thế đã tất toán (đã đóng), là con số cố định rồi
 • Ký quỹ: là số tiền mà nhà đầu tư phải nộp và duy trì trên tài khoản để thực hiện nghĩa vụ thanh toán
 • Ký quỹ ban đầu: số tiền yêu cầu để đặt lệnh mở mới. Giá trị này là khác nhau đối với mỗi loại hàng hóa.

Xem ký quỹ ban đầu cho các loại hợp đồng hàng hóa tại website của Gia Cát Lợi theo link sau:

https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

 

Lưu ý: Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở giao dịch nước ngoài liên thông được công bố trong danh sách trên.

 • Tổng ký quỹ yêu cầu 

= Tổng ký quỹ của các hợp đồng hàng hóa đang nắm giữ 

= (Ký quỹ ban đầu HH1 x Số lot vị thế mở HH1) + (Ký quỹ ban đầu HH2 x Số lot vị thế mở HH2) + (Ký quỹ ban đầu HH3 x Số lot vị thế mở HH3) + …

 

Ví dụ: Một tài khoản đang nắm giữ các vị thế mở sau: 1 lot đậu tương, 2 lot đường, 1 lot bạc thì tổng ký quỹ yêu cầu là

Ký quỹ ban đầu của đậu tương x số lot đậu tương + Ký quỹ ban đầu của đường x số lot đường + ký quỹ ban đầu của bạc x số lot bạc

= (1,650 x 1 + 1,047 x 2 + 14,575 x 1) x 1.2 = 21982.8 USD

 

 • Giá trị ròng ký quỹ: giá trị (số tiền) của tài khoản nếu đóng các vị thế mở ở thời điểm hiện tại

= Số dư đầu phiên +(-) Lãi/lỗ dự kiến

giá trị ròng ký quỹ hàng hóa

#image_732336471 {
width: 100%;
}

Trong ví dụ ở bảng trên:

Giá trị ròng ký quỹ 

= Số dư đầu phiên – Lãi/lỗ dự kiến

= 2,519,957,900 – 2,616,750

= 2,517,341,150

 

 • Ký quỹ khả dụng: là lượng ký quỹ không bị phong tỏa trong tài khoản giao dịch, có thể dùng để đặt lệnh mở một vị thế mới

= Giá trị ròng ký quỹ – Tổng ký quỹ yêu cầu

 

Trong ví dụ ở bảng trên:

Ký quỹ khả dụng

= Giá trị ròng ký quỹ – Tổng ký quỹ yêu cầu

= 2,517,341,150 – 994,783,680

= 1,522,557,470

 • Tỷ lệ ký quỹ (%): là con số để đánh giá tình trạng tài khoản đang ở mức độ nào (an toàn, ít an toàn, không an toàn, nguy hiểm, báo động, cháy tài khỏan,…). Con số này càng cao thì tài khoản càng an toàn, càng thấp thì càng nguy hiểm

 

Bảng các tình trạng tài khoản ứng với tỷ lệ ký quỹ (tham khảo)

 

TỶ LỆ KÝ QUỸ (%)

TÌNH TRẠNG TÀI KHOẢN

> 300

An toàn

200 – 300

Khá an toàn

100 – 200

Tương đối rủi ro

<100

Nguy hiểm

80

Nhận được cảnh báo 

vi phạm tỷ lệ ký quỹ từ MXV

40

Hệ thống tự động đóng các vị thế mở ở giá hiện tại (thường goi là “cháy tài khoản”)

 

 • Tỷ lệ ký quỹ

= (Giá trị ròng ký quỹ / Tổng ký quỹ yêu cầu) x 100

 

Trong ví dụ ở bảng trên:

Tỷ lệ ký quỹ (%)

= (Giá trị ròng ký quỹ/Tổng ký quỹ yêu cầu) x 100

= (2,517,341,150 / 994,783,680) x 100

= 253 %

⇒ Tài khoản này đang ở tình trạng an toàn

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “CÁC KHÁI NIỆM TRONG KÝ QUỸ – GIAO DỊCH VÀ CÁCH TÍNH TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *