GIAO DỊCH 2 CHIỀU LÀ GÌ ?

 • Vị thế: là số lượng hợp đồng đang nắm giữ (gồm 2 loại: vị thế mua và vị thế bán)
 • Mở vị thế (thường nói tắt là mở lệnh): hành động mở một giao dịch mới bằng cách đặt lệnh mua hay bán một hợp đồng (mở vị thế mua bằng lệnh mua, mở vị thế bán bằng lệnh bán)
 • Đóng vị thế (thường nói tắt là đóng lệnh): hành động tất toán một giao dịch bằng cách vào lệnh ngược chiều với lệnh mở vị thế, nhằm chốt lời/lỗ của giao dịch (đóng vị thế mua bằng lệnh bán, đóng vị thế bán bằng lệnh mua)

#section_251336859 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
}

Chu kỳ của một giao dịch qua các bước

 • Mở vị thế hợp đồng
 • Duy trì vị thế
 • Tất toán vị thế (đóng vị thế) hoặc chấp nhận đi vào quá trình giao nhận hàng hóa vật chất. (Hiện nay, tại MXV quy trình giao nhận hàng vật chất chưa hoàn thiện xong nên chỉ có tất toán vị thế bằng 1 lệnh đối ứng với lệnh mở vị thế).

Tức là

 • Vị thế MUA thì tất toán bằng lệnh BÁN cùng khối lượng
 • Vị thế BÁN thì tất toán bằng lệnh MUA cùng khối lượng
chu kỳ giao dịch

#image_75318691 {
width: 100%;
}

#section_802357803 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
background-color: rgb(40, 40, 40);
}

GIAO DỊCH 2 CHIỀU

Mua hay bán ?

 • Nhận định giá hợp đồng TĂNG trong lương tai thì đặt lệnh MUA
 • Nhận định giá hợp đồng GIẢM trong lương tai thì đặt lệnh BÁN

Lãi hay lỗ ?

 • Đóng vị thế ở mức giá CÙNG chiều nhận định thì LÃI
 • Đóng vị thế ở mức giá NGƯỢC chiều kỳ nhận định LỖ

Tức là: 

 • Ở vị thế MUA mà giá đóng vị thế lớn hơn giá mở vị thế thì LÃI, còn nhỏ hơn thì LỖ
 • Ở vị thế BÁN mà giá đóng vị thế nhỏ hơn giá mở vị thế thì LÃI, còn lớn hơn thì LỖ
giao dịch 2 chiều

#image_1499637485 {
width: 100%;
}

Anh chị đã hoàn thành bài B4 – giao dịch 2 chiều là gì ? trong bộ tài liệu 26 bài: Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh A-Z.


bài tiếp theo – b5: Các khái niệm và cách tính toán ký quỹ giao dịch

#section_1431822157 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
}

Nội dung 26 bài

GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu Bộ tài liệu hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh A-Z

A. Tư duy đầu tư

  1. Tại sao phải đầu tư?
  2. Đặc điểm của thị trường HHPS
  3. So sánh các thị trường tài chính ở Việt Nam
  4. Sự bùng nổ của giao dịch hàng hóa trên thế giới
  5. Những ai tham gia thị trường hàng hóa ?
B. Các khái niệm trong thị trường HHPS

  1. Hợp đồng kỳ hạn là gì?
  2. Ý nghĩa của thị trường HHPS
  3. Các nhóm hàng hóa và đặc tả hợp đồng
  4. Giao dịch 2 chiều là gì ?
  5. Các khái niệm và cách tính toán ký quỹ – giao dịch
  6. Đáo hạn hợp đồng là gì?
C. Quản lý vốn

  1. Cần bao nhiêu tiền để giao dịch?
  2. Nguyên tắc vàng: LUÔN ĐẶT CHẶN LỖ
  3. Tỷ lệ R:R và 5 bước vào lệnh
  4. Tổng hợp các nguyên tắc quản lý vốn
D. Hướng dẫn giao dịch

  1. Các loại lệnh
  2. Cách sử dụng CQG
  3. Cách sử dụng Vision Commodities
E. Quy trình đầu tư

  1. Thủ tục giao dịch hàng hóa qua Gia Cát Lợi
  2. Các dịch vụ hỗ trợ chỉ Gia Cát Lợi mới có
Phân tích thị trường

  1. Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật
  2. Nến nhật là gì? Các loại nến quan trọng
  3. Xu hướng
  4. Hỗ trợ – Kháng cự
  5. Thiết lập hệ thống giao dịch
Lời kết

Nhắn nhủ các nhà đầu tư trước khi bước chân vào thị trường thực tế

#section_39135444 {
padding-top: 30px;
padding-bottom: 30px;
background-color: #fbc20d;
}

Print Friendly, PDF & Email