Hợp đồng kỳ hạn là gì? Nhà đầu tư phái sinh nên biết

Hợp đồng kỳ hạn là gì?

Về cơ bản, hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng mua hay bán một số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở ở một thời điểm xác định trong tương lai theo một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.

Tài sản cơ sở: có thể là ngoại tệ, hàng hóa, chứng khoán, chỉ số chứng khoán.

Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày thanh toán hợp đồng hay ngày đáo hạn.

Thời gian từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh toán là kỳ hạn hợp đồng. Giá xác định áp dụng trong ngày thanh toán hợp đồng gọi là giá kỳ hạn.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng kỳ hạn, không hề có sự trao đổi tài sản cơ sở hay thanh toán tiền. Hoạt động thanh toán xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định trong hợp đồng. Vào lúc đó, hai bên thỏa thuận hợp đồng buộc phải thực hiện nghĩa vụ mua bán theo mức giá đã xác định, bất chấp giá thị trường lúc đó là bao nhiêu đi nữa.

Hợp đồng kỳ hạn là gì?
Hợp đồng kỳ hạn là gì?

Giá trị của hợp đồng kỳ hạn là gì?

Hợp đồng kỳ hạn bao gồm hai bên: Một bên đồng ý mua và một bên đồng ý bán tài sản với một mức giá ấn định trước tại thời điểm được xác định trong tương lai.

Giá trị nhận được của người ở vị trí mua trong hợp đồng cho một đơn vị tài sản là S(t) – K

Trong đó: – K là giá kỳ hạn được ấn định trước trong hợp đồng.

– S(t) là giá giao ngay của tài sản cơ sở trên thị trường tại thời điểm kết thúc hợp đồng.

Giá kỳ hạn được ấn định từ ngày các bên ký hợp đồng, mức giá này sẽ không thay đổi cho dù giá của tài sản cơ sở trên thị trường có thể thay đổi.

Đến thời điểm đáo hạn, người mua bắt buộc phải mua tài sản cơ sở có giá trên thị trường là S(t) với giá kỳ hạn đã ấn định trước là K.

Tương tự như vậy, giá trị nhận được của người ở vị trí bán cho một đơn vị tài sản là: K – S(t).

Nếu S(t) > K: Người mua có lãi và người bán lỗ

Nếu S(t) < K: Người mua lỗ và người bán có lãi.

Lãi lỗ từ hợp đồng kỳ hạn = giá trị nhân được – phí hợp đồng

Vì hai bên không phải trả chi phí gì trong hợp đồng nên giá trị nhận được từ hợp đồng kỳ hạn cũng chính là lãi hoặc lỗ của các bên tham gia trong hợp đồng.

Ví dụ: Vào ngày 3/2/2013, công ty A ký hợp đồng kỳ hạn với công ty B mua 100 tấn gạo với kỳ hạn 3 tháng với giá kỳ hạn là 8 triệu đồng/tấn gạo. Công ty A được gọi là người mua trong và công ty B được gọi là người bán trong hợp đồng kỳ hạn.

Với mức giá ấn định này sẽ không mang lại lợi thế về giá nào cho hai bên. Do đó vào ngày ký hợp đồng, giá trị của hợp đồng là bằng 0. Tuy nhiên sau đó giá gạo trên thị trường thay đổi thì giá trị hợp đồng cũng thay đổi theo.

Cùng xem bảng minh họa lãi lỗ của công ty A tại thời điểm thực hiện hợp đồng dưới đây:

Giá gạo trên thị trường S(t) 10 9 8 7 6
Lãi lỗ 2 1 0 -1 -2

Nếu công ty A có lãi từ hợp đồng kỳ hạn thì công ty B sẽ lỗ và ngược lại.

Giá trị của hợp đồng kỳ hạn là gì

 

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn

Tại thời điểm ký hợp đồng, không có sự trao đổi tài sản cơ sở hay thanh toán tiền. Hoạt động thanh toán sẽ diễn ra trong tương lai tại thời điểm đã ký kết trong hợp đồng. Đây là điểm khác biệt của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao ngay (spot contract).

Đối với hợp đồng giao ngay, hoạt động mua bán tài sản được diễn ra ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Vào ngày thanh toán, hai bên trong hợp đồng buộc phải thực hiện nghĩa vụ mua bán bất kể giá trị trường của tài sản cơ sở tại thời điểm đó có thể sẽ tăng lên hoặc giảm xống so với mức giá kỳ hạn.

Tuy nhiên, hai bên bắt buộc phải thực hiện hợp đồng theo mức giá kỳ hạn đã ấn định.

Hợp đồng kỳ hạn là thả thuận giữa hai bên, không có sự tham gia của tổ chức trung gian. Đây là điểm khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Giao dịch hợp đồng kỳ hạn

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Điểm giống nhau:

Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn đều là những sản phẩm của thị trường hàng hóa phái sinh.

Là các công cụ phái sinh, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở: có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, vv.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

Điểm khác nhau:

Giữa hai công cụ phái sinh có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Tiêu chí Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai
Định nghĩa Là một hợp đồng giữa bên mua và bên bán về việc giao dịch một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước. Là một hợp đồng chuẩn hóa giữa bên bán và bên mua về việc giao dịch một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá xác định trước.
Tiêu chuẩn hóa hợp đồng – Không cần chuẩn hóa điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở.

– Tài sản cơ sở của HĐKH có thể là bất kỳ loại tài sản nào.

– Được niêm yết và tiêu chuẩn trên Sở giao dịch chứng khoán phái sinh.

– HĐTL được chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở,..

Được giao dịch, niêm yết – Giao dịch trên thị trường OTC.

– Không niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung do tính thanh khoản của HĐKH thấp hơn HĐTL.

Được niêm yết trên thị trường tập trung.
Thời điểm thanh toán hợp đồng Hai bên sẽ thanh toán vào thời điểm giao hàng. Thanh toán lỗ lãi hàng ngày.
Rủi ro Rủi ro của hợp đồng kỳ hạn cao hơn hợp đồng tương lai do tính thanh khoản thấp hơn. Sở giao dịch tạo ra tính thanh khoản cao cho thị trường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với khi tham gia vào hợp đồng kỳ hạn.
Tài sản thế chấp Có thể là bất kỳ loại tài sản nào. Được chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở,..
Tính thanh khoản hợp đồng Thanh khoản thấp hơn HĐTL Sự tồn tại của công ty thanh toán bù trừ và sự thuận lợi của việc giao dịch qua sở khiến cho tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp đồng kỳ hạn.
Đóng vị thế Nhà đầu tư tham gia hợp đồng kỳ hạn có thể thực hiện đóng vị thế bằng cách tham gia vị thế ngược đối với hợp đồng kỳ hạn tương tự. – Dễ dàng đóng vị thế: nhà đầu tư có thể đóng vị thế bất cứ lúc nào bằng cách tham gia vị thế ngược đối với HĐTL tượng tự.

– Từ đó giúp người sở hữu HĐTL linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn.

Bù trừ và ký quỹ Không cần thực hiện ký quỹ. – Yêu cầu các bên tham gia thực hiện ký quỹ để đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc.

– HĐTL được thanh toán và bù trừ theo giá thực tế hằng ngày và sẽ thông báo lỗ lãi vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư theo giá thực tế và gọi ký quỹ khi cần bổ sung.

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Ưu nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn

Ưu điểm:

Đối với doanh nghiệp, với tư cách là công cụ phòng chống rủi ro, hợp đồng kỳ hạn được dùng để cố định khoản thu nhập hay chi trả của doanh nghiệp theo một mức giá được ấn định trước, bất chấp sự biến động của tài sản cơ sở trên thị trường.

Hợp đồng kỳ hạn chỉ là sự thỏa thuận riêng biệt của hai bên nên quy cách của hàng hóa giao dịch không được chuẩn hóa. Do vậy mà nó thường rất linh hoạt về thời hạn thực hiện hợp đồng, quy mô hợp đồng, thời gian giao dịch…

Hạn chế:

Hạn chế của loại hợp đồng này chính là tính thanh khoản khá kém. Bên bán hoặc bên mua không thể dễ dàng chuyển nhượng vị trí của mình trong hợp đồng trước ngày đáo hạn.

Ví dụ các bên không thể bán hợp đồng khi không thấy có lợi, hoặc cũng không thể hủy bỏ hợp đồng khi không có nhu cầu đối với tài sản cơ sở hoặc khi thấy bất lợi.

Một hạn chế lớn hơn nữa của hợp đồng kỳ hạn chính là rủi ro xảy ra khi một bên tham gia hợp đồng không có khả năng thực hiện hợp đồng. Ví dụ nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường giảm xuống quá mạnh và gây tổn thất quá lớn, bên mua có thể từ chối không mua theo cam kết trong hợp đồng.

Ưu nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn

 

Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn thường được các doanh nghiệp ứng dụng với mục đích phòng ngừa rửi ro giá giảm trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn được dùng để cố định khoản thu nhập hay chi trả của doanh nghiệp theo một mức giá được ấn định trước, bất chấp sự biến động của tài sản cơ sở trên thị trường.

Hợp đồng kì hạn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, ví dụ như rủi ro mất giá tiền tệ (hợp đồng kì hạn đối với USD hoặc EUR) hay rủi ro biến động giá một loại hàng hóa nào đó (hợp đồng kì hạn với dầu mỏ, nông sản,…).

Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn

Giao dịch hợp đồng kỳ hạn

Ví dụ:

Vào ngày 1/02/2020, A ký hợp đồng kỳ hạn mua của B 1 tấn cà phê với kỳ hạn 3 tháng (tức là vào ngày 1/05/2020) với giá 9.000đ/kg. B được gọi là người bán trong hợp đồng kỳ hạn, A là người mua trong hợp đồng kỳ hạn. Sau 3 tháng B phải bán cho A 1 tấn cà phê với giá 9.000đ/kg và A phải mua 1 tấn cà phê của B với giá đó, cho dù giá cà phê trên thị trường sau ba tháng là bao nhiêu đi nữa.

Hợp đồng ký hạn có thể giao dịch dựa trên cơ sở giao dịch các tài sản cơ sở như hàng hóa, chứng khoán, ngoại tệ.

Công ty Gia Cát Lợi mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rỏ hơn về hợp đồng ký hạn. Chúc bạn luôn thành công.

Nhà đầu tư có thể truy cập trang dautuhanghoa.vn để có thêm thông tin về Giao dịch Hàng hóa, cách đầu tư phái sinh hàng hóa hiệu quả. Hoặc để lại thông tin để Gia Cát Lợi có thể hướng dẫn, hỗ trợ bạn tìm hiểu sâu hơn về thị trường này.

Kiến thức thêm cho bạn:

Print Friendly, PDF & Email

526 thoughts on “Hợp đồng kỳ hạn là gì? Nhà đầu tư phái sinh nên biết

 1. Adultfriendfinerd says:

  I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your
  site. It looks like some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them too?
  This might be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 2. glynnel says:

  If you’re looking for some attempt at Web search, then you should check out other options available.This invention relates to the removal of nitrogen oxides from waste exhaust gases by means of absorbing the nitrogen oxides with magnesium/titanium oxides in which the transition metal niobium is present.
  The removal of nitrogen oxides from the waste gases of internal combustion engines is a well-known goal of modern technology in order to limit the associated pollution. Suitable absorbents have been https://ferramidpme.weebly.com

  6add127376 glynnel

 3. eleaeit says:

  Please contact us in the new year if you’re interested in launching your competitive web analysis.This invention relates to an information retrieval device for retrieving information contained in a journal article from a database. More particularly, the invention is directed to the retrieval of information regarding the author(s) of the article based upon the structural annotation of the article.
  It has been found that a database of journal articles can be used to assist in a clinical query to an Electronic Medical Records (EMR) system. http://www.sandbox.google.at/url?sa=t&url=https://bartonesro.weebly.com

  6add127376 eleaeit

 4. wileham says:

  So if you are looking for a one-stop shop for DMCA notices, then Crack Tracker is certainly worth a shot.

  A backup solution for a wide range of PCs

  Armour Backup is a free backup and restore solution for users of Windows and Mac operating systems. On Windows 7, 8, 10 and 8.1 we provide a highly customizable backup system. It currently supports backup of the hard drive or the entire PC.
  Customize your restores
  You are able to customize the http://000000000001.nbbs.biz/kusyon_b.php?https://thebanphopo.weebly.com

  6add127376 wileham

 5. elesbell says:

  Nuxeo BeachFront User Class Designer

  What is it about?

  Basic flowcharting for Nuxeo Spring Social Front User Class Designer freeware allowing to build easily flowchart diagrams directly in class files.

  App Details

  Version

  1.5.1

  Rating

  (136)

  Size

  40Mb

  Genre

  Education

  Last updated

  May 15, 2018

  Release date https://testlunportcros.weebly.com

  6add127376 elesbell

 6. gabrose says:

  Simple to use, the screensaver can be run with the press of a single button, and comes with all the features anyone would want.
  It should have been in the Market from the start, as we all appreciate bad luck.

  We’re happy to feature our new promotion: You can now give your special someone a personalized wishlist in the marketplace and our app will go out, grab the products that the recipients wants and send them directly to their Inbox! It https://secbookssymde.weebly.com

  6add127376 gabrose

 7. mantkenn says:

  The application was successfully tested on Windows 7, Vista and XP with up to date software and hardware specifications.
  Click here to learn more about iQ-Sync _________________________________________________________________

  Q-Drive – 010Official PanoTools has released a new version of Q-Drive application on 21.02.2014.

  Q-Drive is a real time file synchronization client for Mac OS X 10.6.x that brings the ability to synchronize several devices in sync at once. https://trucmemypo.weebly.com

  6add127376 mantkenn

 8. yooche says:

  This script is simply a shell script which uses MAVLink to control a sailboat remote control via serial connection to a Winstone OSX desktop controller. It uses the Servo Motor configuration found in the WindowsEX plugin to control the sailboat outboard motor’s.

  The purpose of this project was to design and build a stroller (Frame) which attaches to an electric self-balancing scooter (Kuuki). The user maneuvers the stroller from side to side ( https://gsergenrire.weebly.com

  6add127376 yooche

 9. yildef says:

  By providing your e-mail address, you are consenting to See LU reviewer and other information from Paint.net. For more information, see our
  Privacy Policy.

  God. I don’t know why, but the line “new PaintTool SAI is a well rounded and quite accessible tool for everyone that is into digital painting” has stuck with me all day and it just creeps back into my brain every now and then.

  It really is, which is why it https://hugapthere.weebly.com

  6add127376 yildef

 10. herelbi says:

  all required to complete the installation.
  Generate expansion and revision reports by selecting all components and modify your layout; export as DWG or CNC.
  Modify the floor plan geometry with the guide. You can add different types of doors, windows, features and customize to create your own layout.

  See also
  List of vector graphics editors
  Autocad

  References

  External links
  Official Site
  Review

  Category:Computer-aided design software https://anapa.info/bitrix/redirect.php?goto=https://tachasarwebc.weebly.com

  6add127376 herelbi

 11. talnev says:

  In many ways, the app is even more useful than our top recommendations for YouTube.

  It’s a very simple and well thought out system. Moreover, you can sort the results by relevance,publishing date, view count and rating.

  Since music is meant to be shared, the application enables you to distribute your playlist with

  friends. In many ways, the app is even more useful than our top recommendations for YouTube.

  YTubePlayer is an application that https://tinordvoltme.weebly.com

  6add127376 talnev

 12. willosmo says:

  Share

  Comment

  *Editor’s note: Software downloads are available for free for a period of three months. After the trial, each feature and tool has to be purchased.
  For quicker downloading, we highly recommend using an online installer.

  What is SoftEmpire?

  SoftEmpire.com is a comprehensive list of freeware downloads, including all the latest versions of the most popular shareware, shareware, trialware and full version PC software https://www.chinaleatheroid.com/redirect.php?https://esfletenthel.weebly.com

  6add127376 willosmo

 13. leiblad says:

  Serial measurements of prolactin in healthy men with different sex hormones in basal condition.
  We studied the pulsatility of prolactin (PRL) in nine healthy adult men (aged 20-30) under basal conditions by GH-RH stimulation every 10 min for 20 min. Basal PRL levels ranged from 2 to 67 ng/ml (mean +/- SEM = 20 +/- 4). The plasma PRL concentration started to increase (incremental peak) at 10 +/- 2 min and was https://otprodallo.weebly.com

  6add127376 leiblad

 14. westdaib says:

  The audio graphs will be displayed next to the elements where one can perform the actual adjustments and in a similar form to the ones which were used to control the altering of the audio waveforms when playing an MP3 file. The muting button is an added benefit for anyone who doesn’t wish to hear the changes on the audio waveform.
  This type of program is great for users with a strong willingness to understand the effect of each of the available filters on the audio signal waveform https://mindslugefog.weebly.com

  6add127376 westdaib

 15. lengil says:

  Shoegaze is a form of alternative rock popular from the mid-to-late 1990s, especially in England. Fashioned on the sounds of mid-1980s London post-punk groups such as the Cure and the Smiths, its archetype is Van Der Graaf Generator’s 1979 album The Aerosol Grey Machine. The style’s earliest and most successful exponent was My Bloody Valentine, who are often credited as being a pioneer of shoegaze, with the cover of ” http://www.flexcompany.com.br/flexbook/upload/files/2022/05/EUAKgAvWpqBu8pg6XWtT_19_1c7d8171984bcb1bdf3211f7fb570134_file.pdf 05e1106874 lengil

 16. top says:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 17. live says:

  Good post. I study something more difficult on different blogs everyday. It’s going to always be stimulating to learn content material from other writers and observe a little bit one thing from their store. I’d prefer to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your web blog. Thanks for sharing.

 18. quitkany says:

  The Marimba is a kind of alternative for party. If you like the idea of our program, feel free to tell your friends and import content from us!

  VBS Player provides a free and open-source software that plays VBS (Visual Basic Scripts) files. The program was created with the aim of providing you the freedom to make and play a VBS, given that Windows NT/XP/2000 systems may not support it natively, they may remove a https://www.lakazmaman.com/profile/AutoCAD-2022/profile
  99d5d0dfd0 quitkany

 19. quitkany says:

  The Marimba is a kind of alternative for party. If you like the idea of our program, feel free to tell your friends and import content from us!

  VBS Player provides a free and open-source software that plays VBS (Visual Basic Scripts) files. The program was created with the aim of providing you the freedom to make and play a VBS, given that Windows NT/XP/2000 systems may not support it natively, they may remove a https://www.lakazmaman.com/profile/AutoCAD-2022/profile
  99d5d0dfd0 quitkany

 20. kafsala says:

  This means that it is only possible to use the themes while having your device out and about. To load this app, users simply need to access the app store on their phones and then download it from there.
  For more information about Sony Ericsson Themes Creator, check out the SXDEV forum on XDA Developers where you can find help, as well as step-by-step tutorials, step-by-step. Pion Rapidity ]{}\
  $ \tau $ https://www.ccmstaug.com/profile/paypimpnetorfiper/profile
  66cf4387b8 kafsala

 21. medopaz says:

  System requirements :

  NET Framework 4.5 or Later

  PDFCreator 3.0 or Later

  Document ID : GETU1873

  Is this product for me?

  This product is supported for Enterprise environments.

  DETAILS

  This application will help you simulate a domain environment in Terminal Server. From start to stop, with just mouse clicks, you can generate useful statistics for your department. The application shows immediately the communication among members of the https://www.wecoownrewards.com/profile/prodminanestmelrai/profile
  66cf4387b8 medopaz

 22. profla says:

  It can be also the perfect portable tool for personal usage, when you want to do a one-time operation on hundreds of files.
  Advantages:

  Windows-based;

  No install-required;

  No embedded installation;

  Last update more than 2 years ago;

  Very simple GUI;

  Several advantages, but no install-to-use program;

  Related Articles:

  How to remove Portable JPEG Comment Editor key from Windows registry https://www.joma.biz/profile/Watch-Download-Free-Full-Online-Movies-Search-Results/profile
  66cf4387b8 profla

 23. iriunn says:

  I am a librarian, a teacher and an active reader. Since few years, I am also a real audiophile. My particular interest is to categorize and to structure this vast amounts of knowledge according to a common language. So, I am a geek, and proud of it!

  I am a librarian, a teacher and an active reader. Since few years, I am also a real audiophile. My particular interest is to categorize and to structure this vast amounts https://conselhodobrasil.org/wp-content/uploads/2022/06/blaime.pdf
  ec5d62056f iriunn

 24. quynari says:

  After which, you can modify the recognized score and reshape the content according to your preferences. However, despite the wealth of features, it has not been updated for several years, making it hard to use.

  A couple of days ago, I mentioned that Sony has announced a digital
  download experience for video game retailers that will simply not play
  and “slow down” your Game Pass download. Originally, the announcement
  said they would be out on June 5th, but it is only https://5gnewshubb.com/wp-content/uploads/2022/06/wantdemp.pdf
  ec5d62056f quynari

 25. waivins says:

  Multiphone makes screen capture software that functions perfectly on your Mac. When you see a screen grab you want, just shoot it. Your iPhone or iPad will copy it to your Mac Desktop inside an easy-to-handle app.
  Multiphone is a must-have for Mac gadget lovers. It captures video and captures screens. Whether it’s a tiny version made for the iPad’s camera lens, a bigger capture for your phone, or a full screen grab https://sfbbrands.com/?p=54718
  ec5d62056f waivins