Phần mềm CQG . Hướng dẫn giao dịch hàng hóa trên CQG

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG giao dịch hàng hóa, Phần mới CQG giao dịch hàng hóa mới nhất của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hướng dẫn giao dịch trên phần mềm CQG

Đặt lệnh

Giới thiệu màn hình Bảng báo giá Quote Board

– CQG Trader có 2 cách hiển thị bảng giá: dạng cột và dòng. Người dùng có thể thay đổi hiển thị bảng giá tại (Setup > Preferences > Quote View)

– Để xem chi tiết giá một hàng hóa bất kỳ, người dùng click vào cột/dòng và nhập ký hiệu của hàng hóa cần xem.

– Người dùng có thể tùy biến sắp xếp giá các hàng hóa theo nhóm để thuận tiện cho việc theo dõi thị trường và giao dịch.

Cửa sổ đặt lệnh phần mềm CQG (Order Ticket)                           

Màn hình Order Ticket cho phép người dùng theo dõi các thay đổi về giá và khối lượng chào bán/chào mua ở mỗi mức giá. Đồng thời, khách hàng cũng có thể đặt lệnh giao dịch trực tiếp qua cửa sổ này:

Các thành phần của cửa sổ đặt lệnh Order Ticket

 • Thanh tiêu đề: hiển thị số tài khoản và kí hiệu
 • Trạng thái các lệnh đang treo, trạng thái mở và lãi/lỗ dự kiến của loại hàng hóa đang chọn.

Ví dụ: Đang treo lệnh mua 50 lot; đã có 55 trạng thái bán giá 124020 với lãi/lỗ dự kiến: lỗ 781.25; đang treo lệnh bán 50 lot:

Không có trạng thái mua; đã có 14 trạng thái mua giá 9242 với lãi/lỗ dự kiến: lãi 60,00; đang treo lệnh bán 5 lot:

Click chuột phải vào phần này để đảo ngược hoặc đóng hết trạng thái:

Lệnh cơ bản trên phân mềm CQG

Thanh Menu  lệnh:

Ký hiệu Viết tắt cho Mô tả
LMT Limit order Lệnh giới hạn
@MKT Market order Lệnh thị trường
@Off @Offer Lệnh mua/bán tại giá chào bán hiện tại
@Bid @Bid Lệnh mua/bán tại giá chào mua hiện tại
STP Stop order Lệnh dừng: lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng đã xác định của lệnh.
DAY   Lệnh có hiệu lực cho đến khi được thực hiện, bị hủy bỏ hoặc đến thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch
GTC Good Till Cancelled Lệnh có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ
GTD Good Till Date Lệnh có hiệu lực cho đến ngày xác định
FOK Fill Or Kill Lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường với điều kiện là phải khớp lệnh (mua, bán) toàn bộ khối lượng theo yêu cầu hoặc là không thực hiện (tức là hủy lệnh)
FAK Fill and Kill Lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường với điều kiện thực hiện giao dịch mua, bán toàn bộ hoặc một phần khối lượng theo yêu cầu. Nếu chỉ khớp lệnh một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy

Các lệnh nâng cao trên phần mềm CQG

Lệnh Park

Chức năng Parked giúp khách hàng đặt lệnh song lệnh sẽ không được đẩy lên sàn ngay lập tức. Nếu chọn nút này, khách hàng phải nhập thời gian

The Parked button allows you to place an order but not submit it to the exchange right away. If the button is pressed, the settings for duration and fill are applied to the parked order(s). If it is not pressed, the order placed isn’t parked.

Lệnh dừng & Lệnh dừng giới hạn

• Lệnh dừng: luôn ở chế độ mặc định. Lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá thị trường chạm mức giá dừng

– Lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm mức giá dừng. Với lệnh dừng giới hạn, khách hàng có thể đặt mức giá dừng và mức giá giới hạn.

Khi chọn làm lệnh dừng giới hạn, một ô trống offset sẽ được hiển thị. Nhập giá trị để offset vào ô này.

Hủy lệnh theo nhóm

Những nút này phía bên dưới dùng để hủy lệnh theo nhóm lệnh. Số lượng lệnh trong từng nhóm được hiển thị trong ngoặc đơn ngay bên cạnh mỗi nút.

•      X Buys = hủy tất cả các lệnh mua cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời

•      X Sells = hủy tất cả các lệnh bán cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời

•      X All = hủy tất cả các lệnh cho kí hiệu được chọn cho tài khoản hiện thời

•      X Global = hủy tất cả các lệnh cho tất cả các tài khoản

•      X All/Liq All: hủy lệnh và đóng hết tất cả các trạng thái cho tài khoản hiện thời

Quy trình đặt lệnh

Đặt lệnh trong Order Ticket

B1. Lựa chọn tài khoản giao dịch dùng để đặt lệnh

Click chuột phải vào thanh tiêu đề của màn hình Order Ticket và lựa chọn tài khoản muốn giao dịch (trường hợp có nhiều tài khoản giao dịch)

B2. Lựa chọn hàng hóa muốn giao dịch

Click đúp chuột trái vào mã đặc tả loại hàng hóa và tháng kỳ hạn muốn giao dịch (dòng hoặc cột) ở màn hình Quote Board.

Kiểm tra lại trên thanh trạng thái đã hiển thị đúng tài khoản và mã hàng hóa có nhu cầu giao dịch

B3. Nhập thông số lệnh

– Khối lượng và mức giá

– Thuộc tính lệnh: loại lệnh/ thời hạn hiệu lực của lệnh

Sau khi nhập các thông số trên, click chuột trái lựa chọn lệnh giao dịch trên màn hình Order Ticket:

Chú thích:

Buy 1 @ 15235 LMT DAY: Mua 1 lot giá 15235 giới hạn trong ngày
Sell 1 @ 15235 LMT DAY: Bán 1 lot giá 15235 giới hạn trong ngày
Sell 1 @ 15235 STP DAY: Bán 1 lot giá 15235 lệnh dừng trong ngày
Sell 1 @ 15235 STP GTC: Bán 1 lot giá 15235 lệnh dừng có hiệu lực cho tới khi được hủy bỏ
Sell 1 @MKT: Bán 1 lot tại giá thị trường
Sell 1 @Bid: Bán 1 lot tại giá chào mua
Sell 1 @Off: Bán 1 lot tại giá chào bán

B4. Xác nhận nội dung lệnh giao dịch

Sau khi lựa chọn lệnh ở bước trên, CQG Trader sẽ xuất hiện một màn hình đề nghị người dùng xác nhận lại nội dung lệnh để đặt lên thị trường:

Diễn giải: xác nhận lệnh tài khỏan Demo TS7048  mua 2 lot ZSEF19 (đậu tương tháng 1/2019) ở giá thị trường.

Đặt lệnh chuyển tháng – Spread order

–            Lệnh chuyển tháng được sử dụng khi Khách hàng đang có trạng thái mở hàng hóa có kỳ hạn giao dịch gần (sắp đến ngày giao dịch cuối cùng) có nhu cầu chuyển/ tiếp tục nắm giữ trạng thái mở loại hàng hóa đó cho kỳ hạn tiếp theo.

Cách 1:

+ LRCS1F7: Lệnh chuyển tháng loại hàng hóa LRC (Cà phê Robusta sàn LIFFE) từ kỳ hạn F7 (kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2017) sang kỳ hạn tiếp theo gần nhất (S1) .

+ KCES2Z6: Lệnh chuyển tháng loại hàng hóa KCE (Cà phê Arabica sàn ICE) từ kỳ hạn

Z6 (kỳ hạn giao hàng tháng 12 năm 2016) sang 02 kỳ hạn gần nhất tiếp theo (S2)

Cách 2:

+ LRCS1 sẽ tự động hiện thị LRCS1U6 :lệnh chuyển tháng của LRCU6 (cà phê Robusta kỳ  hạn  giao  hàng  gần  nhất  09/2016)  sang  kỳ  hạn  tiếp  theo  gần  nhất  sau  tháng 09/2016.

Ví dụ thực tế:

Ngày 15/09/2016, sắp đến thời hạn cần tất toán trạng thái hoặc chuyển tháng. Công ty ABC hiện đang nắm giữ trạng thái Long 9 lot KCEU6 (Cà phê Arabica hợp đồng tháng 9/2016) có nhu cầu chuyển toàn bộ trạng thái sang Long 9 lot KCEZ6 (Cà phê Arabica tháng 12/2016, hay chính là hợp đồng có kỳ hạn kế tiếp ngay sau tháng 9/2016).

Quản lý lệnh giao dịch và trạng thái tài khoản giao dịch

Màn hình Orders and Reports cho phép người dùng quản lý các thông tin liên quan đến lệnh giao dịch đã được đặt (lệnh đang hoạt động, lệnh đã khớp, lệnh bị hủy..) và báo cáo trạng thái tài khoản (trạng thái mở hiện tại, thông tin tài khoản)

Quản lý trạng thái lệnh trên màn hình Orders

Sau khi đặt lệnh thành công, thông tin trạng thái lệnh sẽ nằm ở màn hình Orders để người dùng theo dõi và quản lý theo tài khoản

Working Orders – Thông tin các lệnh đang họat động (lệnh đã được đặt lên thị trường nhưng chưa được thực hiện hoàn toàn/khớp toàn bộ)

Để hủy lệnh, click CXL

Để thay lệnh, click RPL

Để thay đổi lệnh chờ, click MKT. Hệ thống sẽ lập tức hủy lệnh chờ khớp hiện thời bằng một lệnh thị trường mới

Thông tin các lệnh đã được khớp/thực hiện:

Thông tin các lệnh đã được Parked:

Thông tin các lệnh đã được hủy (bởi người sử dụng)

các trường hợp khác (bị hủy bởi FCM, hệ thống hay Sàn giao dịch)

Quản lý trạng thái tài khoản giao dịch trên màn hình Reports

Trạng thái mở đang nắm giữ

OTE/UPL: Lãi/lỗ dự kiến

Người dùng có thể theo dõi, đổi chiều trạng thái mở hoặc tất toán trạng thái mở đang nắm giữ ở khung Reports trong màn hình Orders and Reports. Các chức năng Đổi chiều (Reverse) và Tất toán (X) cần được kích hoạt trong phần Setup thì mới có thể sử dụng được.[1]


[1] Click vào icon dấu +: Xem tất chi tiết các lệnh

Click vào icon X : Tất toán/Đóng trạng thái mở đang nắm giữ

Click vào icon R : Đổi chiều trạng thái mở đang nắm giữ

Trạng thái đã đóng/tất toán

Màn hình Purchases and Sales cho phép người dùng theo dõi các trạng thái đã được đóng/ tất toán và chi tiết lãi/lỗ thực tế của từng giao dịch

Trạng thái/tổng hợp thông tin tài khoản giao dịch

Màn  hình  Account  Summary  cho  phép  người  dùng  theo  dõi  chi  tiết  thông  tin  tài khỏan giao dịch tại thời điểm hiện tại

 • Margin Excess: Số dư ký quỹ khả dụng
 • Account Balance: Số dư tài khoản giao dịch hiện tại
 • OTE/UPL: Lãi lỗ dự kiến
 • Profit/Loss: Lãi lỗ thực tế
 • OTE/MVO & P/L: Tổng lãi lỗ dự kiến và thực tế
 • Previous Day Balance: Số dư tài khoản tại cuối phiên giao dịch trước
 • Net Liquidity Value | Total Purchasing Power: Giá trị thanh khoản ròng
 • Total Margins Value: Tổng ký quỹ yêu cầu
ưu điểm của phần mềm giao dịch hàng hóa cqg578 thoughts on “Phần mềm CQG . Hướng dẫn giao dịch hàng hóa trên CQG

 1. Vanessa Getty says:

  905719 837842Possible call for all types of led tourdates with some other fancy car applications. Several also give historic packs and other requires to order take into your lending center, and for a holiday in upstate New York. ??? 105011

 2. http://tinyurl.com says:

  Can I just say what a comfort to uncover somebody who really knows what they
  are discussing over the internet. You certainly know how
  to bring a problem to light and make it important. More people really
  need to read this and understand this side
  of the story. I was surprised you are not more
  popular since you certainly possess the gift.

 3. http://tinyurl.com/ says:

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 4. http://tinyurl.com/ says:

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent
  blog!

 5. best way to book flights says:

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate
  you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 6. booking flights says:

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 7. gamefly says:

  I used to be recommended this web site via my cousin. I’m no longer
  sure whether or not this put up is written by means of him
  as nobody else understand such particular about my problem.
  You are incredible! Thank you!

 8. http://tinyurl.com/y4ag6n6t says:

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still
  new to everything. Do you have any suggestions for beginner blog
  writers? I’d really appreciate it.

 9. tinyurl.com says:

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you need to write more on this issue, it may not
  be a taboo matter but usually folks don’t talk about these topics.
  To the next! Best wishes!!

 10. attvann says:

  SWF – FLV Converter,FLVEjector,FLVMX Conversion is a simple, useful and efficient FLV/FLV tool that converting from over 20 popular video formats,can help you convert any FLV video format back to FLV video format.Conversion result:It can convert FLV/FLV video files back to over 20 popular video formats and mp4,avi,rm,rmvb,mpeg,asf,swf…And also it https://molwalengge.weebly.com

  6add127376 attvann

 11. eldrbrea says:

  Provides Tech Tool Store a rating of 4.7 out of 5.0 stars based on 2 ratings. The app is available in the official Android Google store for $5.69. You can also find it on Amazon for the same price.

  Feast your eyes upon this revamped version of This game is an evil adventure game where you work as a detective and have to hunt down the person who murdered his classmate…

  Are you a fan of the horror genre? Ever dreamed http://support.parsdata.com/default.aspx?src=3kiWMSxG1dSDlKZTQlRtQQe-qe-q&mdl=user&frm=forgotpassword&cul=ur-PK&returnurl=https://turnrelosubs.weebly.com

  6add127376 eldrbrea

 12. chrayl says:

  Forum Proxy Leecher brings together a massive list of internet proxy servers, but it also offers you browsing through categories. You can apply your own filter criteria to each of the available proxies, as well as sort proxies by popularity, speed, and anonymity, and select which proxies are valid.

  Never miss a new match – set up notifications for Forum Proxy Leecher whenever a new proxy is added! https://propalopib.weebly.com

  6add127376 chrayl

 13. kaybri says:

  It’s well-designed, and comes packed with some useful tools like the auto optimization and border options. Its interface is relatively straightforward, and is still simple enough to follow.
  However, it’s not supported on Mac OS 8 or earlier, but is only available in the Microsoft Windows platform.

  Category:Windows-only software
  Category:Graphics software
  Category:Picture editing software
  Category:Digital photography
  Category:Proprietary softwareThe present invention relates to an imaging device, https://mitataca.weebly.com

  6add127376 kaybri

 14. robimarg says:

  In fact, this can be used as a source data for the further development of a Meteor app, thus maintaining consistent information across the app to avoid issues in the future.

  Programming Languages

  JavaScript

  Expertise

  Prismica is our vision to be an omnipresent demand connector. It is an innovative demand matching platform that will not only help create a seamless supply chain for your business but will also add much-needed value to your ability to grow fast and create https://www.nedoma.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://blocratuamen.weebly.com

  6add127376 robimarg

 15. vicnivi says:

  Publisher’s Description

  Download images directly from the Internet.
  Comic Downloader is a simple and easy to use program that works in one click.
  Increase download speed through profile-based FTP and HTTP download methods
  Save comics images to your computer
  Save comics for viewing later

  Save comics to image files directly
  The program can save comic images directly to JPG, BMP, EMF, GIF, PNG, or PCX file formats.
  Compatible with Windows https://google.cat/url?q=https://predtiwebhau.weebly.com

  6add127376 vicnivi

 16. greforr says:

  The utility also offers you the ability to come up with layouts and colors for all the available side panels that it comes pre-loaded with, or can be loaded with your own custom-designed panels.
  FlexiPanels CSS for Dreamweaver includes easy to use functions that allow you to avoid using the Dreamweaver CSS builder on tables, and to properly format your own HTML code and keep it compliant with the ADA Mark-up language or the CSS 2.0 standard. https://doodbidiber.weebly.com

  6add127376 greforr

 17. wilcat says:

  using C# 5.0 Namespace System.Security
  ■ User-Friendly (Few Settings, Few Intrusions)
  The Dropbox client uses P2P in Ubuntu and this program Hybrid Share does that too.
  I have created Hybrid Share recently for people that do not want a sandboxed google drive.
  The application will run on Linux flavors like Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora and more.
  Happy to hear how I could help you with “Hybrid Share http://www.google.com.kh/url?sa=t&url=https://peydrafokim.weebly.com

  6add127376 wilcat

 18. hasefil says:

  7 May 2015 -This multi-purpose application is designed to supply all of your mobile multimedia playback requirements on the go. Besides that, you can use this MP3 audio player to collect all of your favorite audio songs as well. It is a free app with all of the functionality you could wish for. Besides, the iPhone MP3 music application is easy to use.
  Download this app from the AppStore, and find yourself enjoying unlimited music and the convenience of an MP3 audio player https://mautashandpoun.weebly.com

  6add127376 hasefil

 19. melkail says:

  From the sidebar you can also find addresses by Google, which you can copy to your clipboard or use as web addresses

  What is new in this version:

  If you use the desktop client version of Google, Vista sidebar gadget has improved functionality
  When you search for a word in Vista sidebar gadget, in the list of search results, not only the links found by Google are listed but also results found by Bing.
  Added links to Yahoo local search results and NuvaBai https://ditreroros.weebly.com

  6add127376 melkail

 20. leighear says:

  It might be costly or difficult to invest in good consoles, but this app will allow you to play all those classic games you spent your childhood on, and more besides.Conn v. State

  Conn v. State, 177 N.J. 582 (2003) was a decision by the Supreme Court of New Jersey of the State of New Jersey holding that a defendant who has an employee who accepts liability insurance must prove a link between the existence of the insurance program and the defendant’s involvement https://clients1.google.com.ph/url?q=https://teowamewal.weebly.com

  6add127376 leighear

 21. aleney says:

  Moreover, a public demo is available for you to see how the software works.
  Visit

  Despite the fact that you already have made backups, a HDD failure can occur and cause extensive loss of personal data. Moreover, if you recover the data, it is probably lost in case of further HDD failure. So, if you follow the instructions of this article, you may recover the deleted / lost files within a couple of minutes. In most cases http://www.redloft.de/url?q=https://desklinruptvi.weebly.com

  6add127376 aleney

 22. alysrayn says:

  So, it’s unlikely that there will be any updates, patches or support. But as long as the app is available for download here, it will probably survive.I am a strong believer that, in order to create, explore, and express oneself, we should all seek to contribute to our surrounding community. We should be proud of it, where we are, and try to help… not control it. Social activism is what drives me and keeps me moving forward in my life http://midg.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://livitonal.weebly.com

  6add127376 alysrayn

 23. amegold says:

  In order to see these visual effects for yourself, click the following download link: SmartFlash 7 – Chocolate Bar Beta 2.
  We are also happy to tell you that the VCL is completely Free and Open Source Software, which means that you can always modify, reuse, and redistribute it with zero charge.
  In order to install this lightweight visual component library to your Delphi, C++ Builder or Macromedia Flash Active X applications, click the following download link: SmartFlash – Chocolate http://www.solomonshop.net/shop/proc/indb.cart.tab.php?action=ok&tab=today&type=delete&returnUrl=https://worklibatta.weebly.com

  6add127376 amegold

 24. trysmar says:

  …Free Download

  1. Get the software and install it on a disk / USB drive
  2. Download all the videos you want to convert onto it at once.
  3. Start the software and it will start to convert all the videos.
  4. The conversion process will take some time.
  6. Finally, you’ll got your videos ready to store on iPod/iPhone/iPad.

  Originaly released in 2006, Power DVD player has now been around for https://geomipphiwa.weebly.com

  6add127376 trysmar