Phân tích xu hướng Đường

Phân tích xu hướng Đường

Giá Đường đã phá vỡ hỗ trợ 12.20 – 12.30 cents/lb, quý khách đã bán tại mức 12.30 – 12.45 cents/lb theo nhận định hôm trước tiếp tục nắm giữ đến vùng chốt lời tại 11.90 – 11.80 cents/lb. Quý khách nào chưa kịp vào lệnh thì có thể canh bán ra tại 12.25 – 12.35 cents/lb, đặt chặn lỗ tại 12.50 cents/lb với mục tiêu chốt lời tại 11.90 – 11.80 cents/lb.