Vụ mùa báo cáo thất vọng

Bắp:

USDA đã chốt mức thu hoạch ngô của Hoa Kỳ ở mức hoàn thành 11% so với mức trung bình năm năm là 19%.

Tình trạng chung của vụ ngô được đánh giá ở mức 57% tốt so với 57% một tuần trước.

Ngoài ra, 88% ngô đã bước vào giai đoạn thu hoạch với mức trung bình năm năm là 98%.

USDA đánh giá vụ mùa trong giai đoạn tăng trưởng ở mức 43% so với 73% trung bình năm năm.

Đậu Nành:

Lượng đậu nành thu hoạch bằng 7% của vụ mùa, dưới mức trung bình năm năm 20%.

Cây đậu nành được đánh giá 55% so với 54% một tuần trước.

USDA đã chốt số lượng đậu nành lá ở mức 55% so với mức trung bình năm năm là 76%.

Lúa mỳ:

USDA đã chốt mức sản xuất lúa mì của Mỹ ở mức 1.962 tấn so với ước tính thương mại trung bình là 1.968 tấn.